CatalanCASpanishESEnglish (UK)

Variables Disponibles

Característiques del pacient

CARACTERÍSTIQUES DEL PACIENT

Dades generals del pacient

 • Edat
 • Data de Naixement
 • Sexe
 • Nacionalitat

Dades del servei de Salut

 • Equip d'Atenció Primària que presta serveis al pacient
 • Data d'assignació del pacient a l'EAP, metge i infermera
 • Metge assignat
 • Infermera assignada
 • Tipus de cobertura sanitària (actiu/pensionista)

Facturació de Fàrmacs

FACTURACIÓ DE FÀRMACS

Dades de tots els fàrmacs finançats per al Sistema Nacional de Salut i retirats de les farmàcies per receptes emeses per professionals de l'ICS. De cada fàrmac retirat es disposa de:

 • Codi Nacional de la presentació
 • Descripció de la presentació
 • Número d'unitats per envàs
 • Dosi diària definida
 • Mes de facturació del fàrmac
 • ATC
 • Número de envasos retirats per mes
 • Unitat on es genera la prescripció
 • Professional que genera la prescripció

Prescripció de Fàrmacs

PRESCRIPCIÓ DE FÀRMACS

Dades de tots els fàrmacs prescrits a la HCE ECAP:

 • Codi Nacional de la presentació
 • Descripció de la presentació
 • Data d'inici de la prescripció
 • Data de fin de la prescripció
 • Unitats dia del fàrmac
 • ATC
 • Unitat on es genera la prescripció
 • Professional que genera la prescripció

Problemes de Salut

PROBLEMES DE SALUT

Les dades dels diagnòstics registrats per els professionals a la HCE utilitza la classificació CIE-10 amb un diccionari de llenguatge natural associat (thesaurus) creat per l'ICS. Així mateix hi ha una relació amb codi CIAP-2, CCS i en determinats casos amb agrupaments utilitzats en altres estudis SIDIAP.

De cada problema de salut es disposa de:

 • Codi CIE-10
 • Codi CIAP-2
 • Codi CCS
 • Agrupaments SIDIAP
 • Descripció
 • Data d'inici del diagnòstic
 • Data de fi del diagnòstic
 • EAP on es va realitzar el diagnòstic

Paràmetres Clínics

PARÀMETRES CLÍNICS

Son dades estructurades que es recullen a la HCE per els professionals. Existeixen més de 500 paràmetres d'aquest tipus. Els de major freqüència i ja validats per estudis previs de SIDIAP son:
 • PAS
 • PAD
 • Pes
 • Talla
 • IMC
 • Consum d'alcohol
 • Consum de tabac

De cada paràmetre clínic es disposa de:

 • Descripció del paràmetre
 • Valor
 • Data de registre del valor

Procediments Diagnòstics

PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS

Laboratori

Les dades són totes les proves de laboratori estructurades a partir de les bases de dades que genera cada laboratori i que s'integra en la HCE de manera automàtica:

 • Bioquímica en orina
 • Bioquímica en sang
 • Bioquímica exsudat
 • Bioquímica femta
 • Bioquímica altres productes
 • Cultius
 • Fàrmacs en sang
 • Hematologia
 • Hormones en sang
 • Immunologia humoral
 • Marcadors tumorals en sang
 • Microbiologia sèrica
 • Atres proves microbiològiques

De cada determinació es disposa de:

 • Codi
 • Descripció
 • Valor
 • Unitats
 • Data de determinació

Proves d'imatge

Les dades són les peticions de les proves. El resultat es una dada no estructurada que no s'ha analitzat.

 • Ecografia
 • Radiologia de contrast
 • Radiologia simple
 • Resonància magnètica nuclear (RMN)
 • Tomografia axial computeritzada (TAC)

Les dades de les quals es disposa de cada prova són per pacient:

 • Tipus de prova
 • Data de realització
 • UP que la sol·licita

Escales

Les dades són el resulttat de l'aplicació d'escales/test a la HCE.

Escales cognitives

 • LOBO (adapta traduc de MMSE)
 • MIni Mental Status Examination
 • PFEIFER (escala)

Escales d'alcohol

 • AUDIT (questionari)
 • CAGE (escala)
 • CRAFFT (test)
 • MALT (questionari)

Escales d'avaluació de situacions de risc

 • BARBER (questionari)
 • GIJON (test)
 • NORTON (escala)

Escales de salut mental

 • GOLBERG (escala)
 • YESAVAGE (test)

Escales de tabac

 • FAGESTROM (test)
 • RICHMOND (test)

Escales de dolor

 • EVA (escala)

Escales d'avaluació de les cures 

Escales funcionals

Altres  escales

De cada escala es disposa de:

 • Descripció de l'escala o test
 • Valor del test
 • Data de registe del valor

Altres Procediments Diagnòstics 

Les dades són les peticions de les proves. El resultat és una dada no estructurada.

Exemples:

Tècniques diagnòstiques cardiovasculars

 • Doppler (índex turmell-braç)
 • Electrocardiograma
 • MAPA (Monitorització ambulatoria)

Tècniques diagnòstiques digestives

 • Colonoscopia
 • Endoscopia digestiva alta

Tècniques diagnòstiques respiratories

 • Espirometria
 • Pulsioxiometria

Les dades disponibles de cada prova per pacient són:

 • Prova
 • Data de realització
 • Profesional que la sol·licita
 • UP que la sol·licita
 • En alguns casos hi ha paràemtres estructurats:
  • Espirometria: VEMS1, resta de valores espirometria
  • AMPA, MAPA: valors de les mediciones de PA
  • Ecocardiograma: fracció d'ejecció
  • ECO-Dopler: índex turmell-braç

Procedimients terapèutics

PROCEDIMIENTS TERAPÈUTICS

Les dades estructurades disponibles fan referència a vacunacions i consell/educació per a la salut. Determinats procedimients quirúrgics a AP i altres tècniques no estan suficientement estructurades.

Vacunacions

 • Vacuna DT
 • Vacuna DTP
 • Vacuna grip
 • Vacuna haemophilus
 • Vacuna Hepatitis B
 • Vacuna HPV
 • Vacuna Meningitis C
 • Vacuna Neumococ
 • Vacuna Poliomelitis
 • Vacuna Tètanos
 • Vacuna Triple Vírica
 • Vacuna Varicel·la

De cada vacuna per pacient paciente es disposa de:

 • Codi de vacuna
 • Descripció de la vacuna
 • Número de dosis
 • Data de la vacunació
 • UP on es realitza la vacunació

Consells / educació per a la salud

Exemples d'aquestes variables serien:

 • Consell antitabàquic
 • Consell alcohol
 • Educació en l'ús d'inhaladors

Es dispone de:

 • Descripció de la variable
 • Valor
 • Data de registre del valor

Interconsultes a segon i tercer nivell

INTERCONSULTES A SEGON I TERCER NIVELL

Les dades provenen de la petició de consultes a altres especialistes per part del professional d'AP. De cada una d'elles es disposa de:

 • Especialitat a la que es sol·licita
 • Data de la sol·licitud
 • Motiu de la sol·licitud (codi CIE-10)
 • UP
 • El resultat de la so·licitud és tipus text no estructurat

Incapacitat Laboral

INCAPACITAT LABORAL

Les dades disponibles per pacient són:
 • Motiu de la IT (codi CIE-10)
 • Data d'inici
 • Data de finalització
 • Professional que la tramita
 • UP

Visites a Atenció Primària

VISITES A ATENCIÓ PRIMÀRIA

Visites per pacient reallitzades pels diferents professionals d'AP (MF/infermeria/pediatres/odontòlogs/treballadors socials). De cada visita per pacient es disposa de:

 • Data de la visita
 • Tipus de professional
 • UP

Variables de segon nivell

VARIABLES DE SEGON NIVEL

Professional

A nivell professional es disposa de diferents medicions sobre la qualitat de la prestació de serveis recollides en els sistemes de direcció d'objectius de l'ICS:

 • Sexe (es podria fer una aproximació a partir del nom)
 • Resultats d'estàndars de qualitat
  • Assistencial (EQA)
  • Prescripció (EQPF)
  • Registre (EQR, EQD)
Esquip d'AP
 • Localització (coordenades): permet càlcul de distàncies
 • Docència de pregrau
 • Costos generats en:
  • Farmàcia
  • Personal
  • Resta de conceptes
 • Resultats d'estàndars de qualitat
  • Assistencial (EQA)
  • Prescripció (EQPF)
  • Registre (EQR, EQD)

Població

 • Dispersió de la població
 • Nivell socioeconòmic censal: índex MEDEA
 • Tipus de población: rural/urbana


Copyright 2014 SIDIAP - Tots els drets són reservats.

SIDIAP

Legal