CatalanCASpanishESEnglish (UK)
 • Inici

Base de dades

 • ENTORN I POBLACIÓ DE REFERÈNCIA

  La Comunitat Autònoma de Catalunya disposa d’un sistema nacional de salut propi. L’Atenció Primària s’organitza en 370 Equips d’Atenció Primària (EAP) formats per un número variable de metges de família, infermeres, pediatres, assistents socials, odontòlegs i personal de suport. Cada ciutadà resident a Catalunya té assignat un metge i una infermera en un d’aquests EAP. El 2015 el 76% de la població es va visitar almenys una vegada en el seu EAP.

  L’Institut Català de la Salut (ICS) és el principal proveïdor de serveis sanitaris de Catalunya. L’ICS gestiona, entre altres, 287 EAP que tenen assignats 5.564.292 milions de ciutadans, aproximadament el 74% de la població catalana.

  Els més de 9.175 professionals d’Atenció Primària de l’ICS (més de 3.384 metges de família) utilitzen el mateix programa d’història clínica informatitzada anomenat ECAP. La implantació del programa va començar l’any 1998 en alguns EAP, i des de l’any 2005 el seu ús és general a totes les visites que es realitzen en tots els EAP de l’ICS.

 • DADES DISPONIBLES

  SIDIAP disposa, per cadascun dels 5,6 milions de ciutadans assignats als EAP de l’ICS, de la següent informació vinculada amb un identificador personal únic i anònim:

  1

  Informació provinent del programa d’història clínica ECAP: Es disposa de totes les dades registrades des de la posada en funcionament del programa. Per cada individu es pot obtenir:

  •   Dades demogràfiques: Data de naixement, sexe, nacionalitat, EAP i professionals assignats, índex MEDEA
  •   Visites a Atenció Primària: Data, tipus  i professional responsable
  •   Problemes de salut: Codi CIM-10, data de diagnòstic i data de caducitat. Es disposa de tots els problemes de salut aguts i crònics
  •   Variables clíniques: Data i valor. Es disposa de les variables clíniques registrades, com per exemple les pressions arterials, l’hàbit tabàquic o l’IMC entre moltes altres
  •   Immunitzacions: Vacuna administrada i data
  •   Derivacions: Data i servei al qual es deriva
  •   Defuncions: Data de la defunció
  •   Prescripció
  •   Baixes Laborals: Data i diagnòstic CIM-10
  2

  Informació de resultats de laboratori: Es disposa, a partir de l’any 2006, dels resultats de totes les anàlisis de laboratori demanades des dels EAP de l’ICS. Aquesta informació s’extreu directament de les bases de dades dels laboratoris i per tant no depèn del registre manual que en puguin fer els professionals dels EAP. Hi ha una validació i homogeneïtzació dels protocols per garantir la qualitat de les dades.

  3

  Informació de medicació dispensada a les oficines de farmàcia: Es disposa, a partir de l’any 2005, de tots els productes farmacèutics retirats de les oficines de farmàcia amb recepta del sistema nacional de salut realitzada per un professional de l’Institut Català de la Salut. Aquesta informació s’extreu directament de la base de dades que manté CatSalut amb les oficines de farmàcia.

  4

  Altres fonts externes:  Addicionalment, i segons les necessitats de cada projecte, SIDIAP permet la vinculació amb altres bases de dades de Catalunya, a nivell individual i a través d'un mecanisme que garanteix en tot moment la confidencialitat de les dades clíniques. Algunes d’aquestes bases de dades són:

  •   CMBD-AH (CatSalut): Dates i diagnòstics i procediments (Codis CIE-9) vinculats als ingressos a qualsevol dels hospitals de Catalunya.
  •   Mortalitat (Departament de Salut): Data i causes de mort de totes les defuncions dels residents a Catalunya.
  •   Altres: Registres poblacionals de càncer, registre d’artroplàsties, Registre de transplantaments renals i diàlisis, etc.

Copyright 2014 SIDIAP - Tots els drets són reservats.

SIDIAP

Legal