CatalanCASpanishESEnglish (UK)

Antecedents

La informatització de les histories clíniques d’Atenció Primària a l’Institut Català de la Salut (ICS) es va iniciar a finals dels 90 i des del 2005 està pràcticament finalitzada. Actualment, la pràctica totalitat de les visites es realitzen informàticament mitjançant el programa eCAP i ha desaparegut el registre en paper.

La possible utilització del potencial  de les històries clíniques electròniques per a la recerca va fer que a principis del 2000, l'IDIAP Jordi Gol, veient altres experiències europees com les “Practice based research networks”, creés la XIIAP, Xarxa Informatizada d'Investigació a l'AP. Durant aquests anys es va poder participar en el projecte europeu eHID (Electronic Medical Records for Health Indicator Data) liderat per la University of Nottingham, i ens va permetre conèixer millor diverses experiències existents a Europa, les dificultats inherents a aquest tipus de projecte i tenir una visió més amplia d’aquest tipus de registre i de les seves potencialitats. Però la diversitat de sistemes informàtics existents a l’ICS va fer difícil el seu desenvolupament

Posteriorment, en el 2007, l’IDIAP Jordi Gol va engegar una nova iniciativa creant la UNIDAP (Unitat de Dades Informatitzades de l'AP). La informatització de l’AP de l’ICS estava finalitzada, s’havia migrat tots els diversos sistemes informàtics a l’eCAP, i la USR de Girona també estava realitzant una sèrie d’estudis en base a la història clínica electrònica, unint-se a aquesta nova iniciativa. Això va permetre desenvolupar els projectes REGIPREV (Registre d’activitats preventives a Espanya) i EMMA (Estudi de la Monitorització de la Malaltia Ateroscleròtica) durant aquests anys.

Però durant el mes de Desembre 2009 surt una nova oportunitat al poder fer una aliança entre el SISAP (Sistema d'Informació dels Serveis d'Atenció Primària) de l’ICS, l’IDIAP Jordi Gol i la Unitat de Suport a la Recerca de Girona. Aquesta aliança permet confluir una sèrie d’experteses i interessos que permeten solucionar els problemes existents fins a l’actualitat i crear una nova experiència molt més robusta. I així, estudiant les experiències existents a Europa (GPRD, QRESEARCH, PHARMO, THIN, etc) neix, al gener del 2010, el SIDIAP, Sistema d’Informació pel Desenvolupament de la Investigació a l’Atenció Primària.

Copyright 2014 SIDIAP - Tots els drets són reservats.

SIDIAP

Legal